ഇല അട 

ഉള്ളി വട 

ശർക്കര ഉപ്പേരി 

പരിപ്പ് വട

കാര വട 

പഴം പൊരി 

കുമ്പളപ്പം

ഉന്നക്കായ

ഉണ്ണിയപ്പം